Publications


 2012


Szinoptikum - Szakdolgozat-kivonatok gyűjteménye (2012)
ELTE PPK Andragógia szak
 
Szerkesztette: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna
 
 
 

2011


 

 

 

 

 

A művelődés, kultúra, felnőttképzés 50 éve az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakemberképzésében

ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány
Különleges, a maga nemében páratlan az Eötvös Loránd Tudományegyetem fél évszázad művelődési, kulturális és felnőttképzési szakemberképzését bemutató történeti kiadvány, amely az ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány gondozásában jelent meg. A kerek évforduló jó alkalmat teremt arra, hogy segítségével áttekintsük hogyan formálódott az elmélet és módszertan a kezdetektől napjainkig, hogyan nőttek ki egymásból és épültek egymásra a stúdiumok, hogyan váltak önállóvá az egyes tudományterületek. A népművelési szakemberek képzését 1961-ben Budapesten az ELTE Bölcsészeti Kara indította útjára Maróti Andor vezetésével, később a tanárképzéssel összefonódva a Tanárképző Főiskolai Karon vált a művelődésszervezők képzési központjává Szabóné Molnár Anna irányításával. Az ezredfordulón Kraiciné Szokoly Mária szakmai vezetésével a Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Karon is megkezdődött a művelődésszervező szak oktatása.  2003-tól jelenleg is a Pedagógiai és Pszichológiai Kar ad otthont a korszerű elméletre és gyakorlatra épülő andragógia alapképzésnek, mesterszaknak és PhD képzésnek valamint az egyetem hazai és nemzetközi felnőttképzési kutatásainak, Striker Sándor tanszékvezető koordinálásával. A kötet lapjain a szakemberképzés egyes korszakai az oktatói visszaemlékezéseken keresztül, a képzési programok részletes bemutatásával és az ötven évet felölelő teljes oktatói és hallgatói névsor közreadásával elevenednek meg. A művelődési, felnőttképzési és kulturális szakemberképzés azonban nem áll meg, folyamatosan új programok próbálnak megfelelni a modern kor kihívásainak, melynek legutóbbi eredményei A civil társadalom és nonprofit szervezetek képzési program vagy a kulturális mediáció mesterszak várható elindítása. A jubileumi kiadvány tehát nemcsak egy ünnepi alkalomra készült összefoglaló, hanem sokkal több annál, egy kék borítóba zárt „alumni-kötet”.

Üröginé Ács Anikó

A művelődés, kultúra, felnőttképzés 50 éve az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakemberképzésébe.
ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke. Budapest, 2011.
Szerkesztők: Arapovics Mária - Sz. Molnár Anna - Striker Sándor
Megvásárolható: Eötvös Kiadó boltja, 1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.

Arapovics Mária: A közösség tanulása
 
 

A kötet Arapovics Mária: A civil társadalom és nonprofit szervezetek szerepe az egész életre kiterjedő tanulásban című, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában védett doktori disszertáció alapján készült.

ISBN 978-963-89432-0-0
Felelős kiadó: az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke
Budapest 2011.
Az NCA-CIV-11C-1013 pályázati támogatásával jelent meg.

Egyetemes értékek az egyetemen - Kutatási jelentés
 

Megjelent az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.

Budapest, 2011, ISBN 978-963-08-2488-0

Szinoptikum - Szakdolgozat-kivonatok gyűjteménye (2011)
ELTE PPK Andragógia szak
 
 

Megjelent az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az ELTE PPK Hallgatói Önkormányzat támogatásával.
ISSN 2062-7009

 

2010


B. Gelencsér Katalin: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme
Művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok

 

A tanulmánykötetet Gelencsér Katalin születésnapja alkalmából tanítványai, volt kollegái, népművelők, könyvtárosok állították össze. A válogatás az elmúlt negyven-ötven év munkáit tartalmazza.

 

A cím a szerző egyik írásából származik, és egyúttal tükrözi a tanulmányok sorrendjének rendezőelvét is. Az első fejezet a mindent megalapozó tudás megjelenítője: a művelődéstörténeti írásokat fogja egybe. A második rész a megismerés fejezete: a tudás átadásának rendszerét és mikéntjét, a tanulásban részt vevők személyiségére odafigyelő, a hallgatóit szerető és segítő egyetemi oktató módszereit mutatja be (oktatási segédanyagként az utódoknak mintául szolgálhat). A harmadik egység a társas megértés öröme: a közművelődési témájú írásokat és vallomásokat gyűjti színes csokorba; az emberség, a kultúra, az erkölcs kifejezője.

 

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 115. tagja

 

2008 


S. Arapovics Mária: Felnőttképzési nonprofit szervezetek Magyarországon
Az egész életen át tartó tanulás és a civil szervezetek


"A szerző által összegyűjtött információk és az azokon alapuló elemzések a felnőttképzési nonprofit szervezetek vezetői és a velük együttműködő kormányzati szakemberek számára egyaránt igen sok - stratégiai döntéseikben és napi munkájukban hasznosítható - tanulsággal szolgálnak."
Dr. Kuti Éva közgazdász, nonprofit szakember
A modernkori demokráciák a felismert, tudatossá vált és gyakorolt állampolgári létforma híján nem bizonyultak tartósan működőképesnek. Civil szervezetek sokasága hozta létre azt a finom, de igen erős társadalmi szövetet, amely mára önálló társadalmi-gazdasági tényezővé vált, s amelyet nonprofit szektornak nevezünk.
Gazdasági szerepe mellett évszázados hagyományra tekint vissza a civil szféra önművelődést segítő s a társadalmi esélyegyenlőséget növelő célú felnőttoktatási tevékenysége.
A kötet azt mutatja be, hogy a felnőttképzési nonprofit szervezetek direkt módon, a képzéseik és a felnőttképzési szolgáltatásaik által hogyan segítik az élethosszig tartó tanulás létrejöttét Magyarországon, milyen szerepet töltenek be a civil-nonprofit szervezetek az egész életen át tartó tanulás megvalósulásában.

 

2002


Közművelődés és felnőttképzés Írások Maróti Andor 75. születésnapjára

 

Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Budapest Bp. 2002. 428. p.